2. raidijums jaunajai rubrikai – Mans cels uz BSM!

Saja reize ar savu personibu iepazistinas, 25 gadus jaunais, sporta entuziasts Atis (@atis.irbe).

Kas uzaudzis, dzivojis un mäcijies gan Amerikä, gan Latvija.

“BSM nav tikai tá skola, kur mês macamies par Dievu un Bibeli. Mês seit macamies kä dzivot

kristiesa dzivi pèc Bibeles principiem. Tas lietas, ko es iemâcisos pa so gadu pielietosu darbã

un ikdiena.”

Sajos raidijumos jums ir iespeja vairäk iepazities ar si gada studentiem – vinu personibam,

dzives stästiem pirms skolas, tãs laika, ka ari sapniem pêc macibam.