Rubrika “Aiz skolas sola”, viesosies Daniels Ozolinkevics. Vasarsvetku draudzes “Dzivibas

Avots* kalpotäjs, bijusais BSM students un otro gadu skolas pasniedzejs.

Daniels jau vidusskolà juta, ka Dievs vinu aicina uz kalposanu. Täde| lemums par mâcibam

BSM bija viegls. Saja skola vins iemileja Dievu vel vairāk, jo bija nodevies kopigam laikam ar

Dievu gan lugsanãs, gan stundas. legútãs zinasanas BSM Danielam kalpoja, ka pamats

taläkajam studijam Vacija. Raidijuma Daniels sniegs isu ieskatu no pasniegta prieksmeta

“Ekleziologija”.