Raidijuma “Mácies un Maci”, sodien viesosies Viktors Volcenko. Rubrikas “Patiesiba vai mits”

mèrkis ir apskatit dazädus kristiesu pienëmumus, tos analizèjot caur Bibeles skatijumu.

Soreiz apskatisim biezi dzirdeto apgalvojumu – “Dievam ir liels aicinajums prieks tevis”. Vai

§o apgalvojumu kristiesi izpratusi pareizi? Ko Bibele saka par aicinajumu?