Sodien, programma “Macies un Maci” viesosies Danuta Daskevi®a. BSM studentu mentore,

mácitaia sieva un kalpotaia.

Danuta dalisies ar stastiem par ikdienas kalposanu, täs izaicinäjumiem un nakotnes planiem.

Raidijuma dzirdésim piemerus, ka Dievs lieto müsu talantus, sapnus un dives redzejumu, lai nestu Dieva Vardu un iedvesmotu ari apkartéios.