Si jauna iespeja noklüt “aiz skolas sola”, soreiz ar mācitaju un skolotaju Nikolaju Gribu.

Nikolajs ir LVDC (Latvijas Vasarsvêtku draudZu centra) biskaps, mäcitäjs draudze “Paties™bas vards”, un Evangeliski teologiskà seminara (ETU) direktoru padomes loceklis. Vins ir precejies, vinam ir 3 deli un daudz mazbernu